Fitxes de notícia i comentari



FITXA DE NOTÍCIA


Número:
Font:
Data:
Enllaç:


Títol:


Resum:








Anàlisi  (relaciona la notícia amb la Teoria dels conflictes):













Opinió:








Nom i Cognoms (curs i classe):



                                                      Adjunta una imatge






FITXA DE COMENTARI


Número:
Títol:
Autor/a:


Anàlisi  (relaciona la notícia amb la Teoria dels conflictes):








Opinió:






Nom i Cognoms (curs i classe):